Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok tu uvedených (ďalej len "kúpna zmluva"). Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho http://www.darcekovekose-za.sk (ďalej len „elektronický obchod“).

1.2. Predávajúci:

Matej Hulala
Gaštanová 50/3089, Žilina 010 07, kamenná predajňa: Bottova 11, 010 01 Žilina
IČO: 43056083
IČ DPH: SK1076063054
Bankové spojenie: 4008006747/7500
Zapísaný  OÚ Žilina, č. živ. reg. 580-34744
E-mail: objednavky@darcekovekose-za.sk 
Tel: 0907 046 673

1.3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávku podľa týchto VOP.

1.4.Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak zmluvné strany uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, majú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred príslušnými ustanoveniami VOP. 

2. Objednávka

2.1. Kupujúci má právo objednať tovar ponúkaný v elektronickom obchode po vyslovení súhlasu s týmito VOP a poskytnutí súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov. Kupujúci môže ponúkaný tovar resp. jeho zloženie zmeniť podľa svojich požiadaviek odlišne od katalógového tovaru, požadované zmeny je však povinný uviesť v poznámke objednávky.

2.2. Tovar ponúkaný v elektronickom obchode je orientačne dostupný podľa časového údaja uvedeného pri jednotlivom produkte; pokiaľ údaj o dostupnosti tovaru nie je uvedený, predávajúci orientačnú dostupnosť oznámi kupujúcemu v e-mailovom potvrdení objednávky. Dostupnosť je vždy určená len orientačne, a predávajúci týmto údajom nie je viazaný hlavne v prípade, že tovar nie je možné dodať kupujúcemu pre prekážky na strane dodávateľov predávajúceho alebo pre objektívne prekážky na strane predávajúceho. Predávajúci je inak viazaný svojou ponukou tovaru do dňa uvedeného pri konkrétnom tovare, pokiaľ tento deň uvedený nie je, sa lehota, ktorou je predávajúci viazaný svojou ponukou zhoduje s lehotou skutočného ponúkania konkrétneho tovaru prostredníctvom elektronického obchodu; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 5.1. týchto VOP.

2.3. Informácie o tovare sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií z týchto zdrojov. 

2.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred jej odoslaním oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom (čl. 8 VOP), súhlasí s nimi bez výhrad a berie na vedomie, že sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu, ako aj na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté v súvislosti s uzatvorenými kúpnymi zmluvami. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň vyjadruje svoj súhlas s použitím elektronickej formy uzatvárania kúpnej zmluvy ako aj ďalších právnych úkonov súvisiacich s kúpnou zmluvou. Odoslaním objednávky kupujúci tiež potvrdzuje, že si predávajúci voči nemu splnil oznamovacie povinnosti v súlade s ust. § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a § 5 ods. 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

2.4.Kupujúci je oprávnený objednať tovar týmito spôsobmi: 

a) odoslaním objednávky prostredníctvom riadne a úplne vyplneného objednávkového formulára elektronického obchodu kupujúcim alebo

b) odoslaním e-mailovej správy na objednavky@darcekovekose-za.sk, ktorá je svojim obsahom návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar ponúkaný v elektronickom obchode (objednávkou), na e-mail predávajúceho uvedený v čl. 1.2. týchto VOP.

2.5. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný skontrolovať všetky jej údaje, kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. O odoslaní svojej objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom bezodkladne po jej odoslaní. Kúpna zmluva je uzatvorená až záväzným e-mailovým potvrdením objednávky zo strany predávajúceho po overení dostupnosti tovaru a platných cien tovaru, pokiaľ nie je týmito VOP stanovené inak. Pokiaľ bude objednávka odoslaná v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. v dňoch pondelok až sobota, predávajúci ju do 1 hodiny od jej prijatia buď záväzne potvrdí v celom rozsahu alebo oznámi kupujúcemu dôvody, prečo objednávku nemožno potvrdiť a vybaviť alebo ju možno vybaviť len so zmenami, ktoré v oznámení predávajúci uvedie. Ak kupujúci vysloví e-mailom súhlas s navrhnutými zmenami, predávajúci nové znenie objednávky záväzne potvrdí podľa predchádzajúcej vety.

3.2. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie zálohy v max. výške 30 % z celkovej kúpnej ceny, pokiaľ hodnota objednaného tovaru presahuje 300 EUR a/alebo je nutné objednaný tovar najskôr objednať u dodávateľa predávajúceho. V takom prípade predávajúci zašle e-mailom kupujúcemu zálohovú faktúru a až po jej úplnom uhradení.

3.3. Záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje najmä údaj o tovare, kúpnej cene (príp. zálohe) a spôsobe jej zaplatenia, o orientačnej dodacej lehote tovaru, mieste dodania tovaru, cene a spôsobe dopravy (dodania) tovaru. Zmluvné strany sú viazané svojimi prejavmi vôle do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, pokiaľ sa nedohodnú inak alebo tieto VOP nestanovujú inak.

3.4. Kupujúci je oprávnený do 1 hodiny od odoslania objednávky predávajúcemu objednávku stornovať, a to zaslaním e-mailového oznámenia predávajúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť jej číslo, svoje meno, priezvisko, adresu (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania) a špecifikáciu objednaného tovaru, ktorého nákup stornuje. V prípade stornovania objednávky podľa tohto bodu VOP predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so stornovaním objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci kúpnu cenu alebo jej časť vráti v lehote 15 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

3.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, kedy aj prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia alebo zhoršenia tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené dopravcom (doručovateľom) a nesprávne uvedenou adresou kupujúceho, ani za poškodenie zavinené dopravcom  (doručovateľom).

3.6. Kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho a kupujúci má právo vyžiadať si jej kópiu za úhradu nákladov s tým vzniknutých predávajúcemu.

4. Dodacie podmienky

4.1. Kupujúci je povinný v objednávke určiť spôsob dodania tovaru, a to výberom z nasledovných možností za uvedené poplatky:

a) zaslanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, š.p. - poplatok 3,30 EUR 1. trieda, poplatok 2,50 EUR 2. trieda

b) zaslanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby - poplatok 3,90 EUR

c) osobný odber v kamennej predajni predávajúceho – bez poplatku

d) rozvoz v rámci Žiliny - zadarmo pre objednávku nad 33 EUR

Predávajúci nebude účtovať kupujúcemu poplatky podľa tohto bodu, ak hodnota objednaného tovaru v 1 objednávke presiahne sumu 100 EUR. 

4.2.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, a v termíne určenom v potvrdení objednávky alebo stanovenom predávajúcim podľa bodu 4.4. týchto VOP po zohľadnení doby potrebnej na doručenie (bod 4.3.).

4.3. Predávajúci zaslaním e-mailovej správy alebo SMS oznámi kupujúcemu, že objednaný tovar odoslal na adresu uvedenú kupujúcim resp. že objednaný tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť v mieste osobného odberu od určeného dňa. V prípade odosielania tovaru poštou alebo kuriérskou službou je potrebné zohľadniť 1-3 pracovné dni pripadajúce na doručenie tovaru.

4.4. Predávajúci je oprávnený jednostranne primerane predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, pokiaľ nemôže odoslať tovar z dôvodov na strane dodávateľa, o čom kupujúceho bezodkladne informuje zaslaním e-mailovej správy alebo SMS. 

4.5. Ak kupujúci tovar neprevezme do 30 dní odo dňa, kedy ho bol  povinný prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou kúpnej zmluvy a jej následným zrušením vrátane poplatku za uskladnenie. Tieto náklady si môže predávajúci jednostranne započítať na už zaplatenú kúpnu cenu. Zvyšok kúpnej ceny je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

4.6. Ak predávajúci zasiela tovar kupujúcemu na miesto dohodnuté v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru, a písomne potvrdiť dopravcovi dodanie a prevzatie tovaru v protokole. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci. 

4.7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho oprávneným zástupcom, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca písomne vyznačí v protokole o dodaní tovaru. 

4.8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do protokolu, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

4.9. Daňový doklad o kúpe tovaru (faktúru) zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar uvedenú pri každom tovare ponúkanom v elektronickom obchode v okamihu odoslania objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa týchto VOP. Všetky ceny a poplatky sú uvedené vrátane príslušnej DPH. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru uvedenú v elektronickom obchode v čase odoslania objednávky, ak sa zistí, že cena bola chybná alebo tovar bol vypredaný, a nie je možné ho dodať kupujúcemu za pôvodnú cenu. O zmene ceny je predávajúci povinný informovať kupujúceho najneskôr v potvrdení objednávky. 

5.2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane poplatkov pripísaná na účet predávajúceho; kupujúci je zároveň povinný uviesť správny variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky alebo iné číslo uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade platby kúpnej ceny pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane prípadných poplatkov pri prevzatí tovaru.

5.3. Kupujúci má právo zvoliť si spôsob platby kúpnej ceny z nasledovných spôsobov: 

- na dobierku Slovenskou poštou 

- v hotovosti pri prevzatí tovaru doručeného kuriérskou službou 

- vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

- v hotovosti pri osobnom odbere 

- platobnou kartou cez systém GP webpay 

5.4. Všetky akcie a zľavy na ponúkaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Predávajúci môže vytvoriť systém zliav pre kupujúcich, ktorí splnia predávajúcim stanovené podmienky; podmienky získania zliav a možnosti uplatnenia týchto zliav stanoví predávajúci v osobitných obchodných podmienkach, ktoré zverejní na internetovej stránke elektronického obchodu, a ktoré v rozsahu svojich ustanovení budú meniť a dopĺňať tieto VOP.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť tovar alebo vybaviť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu a riadne doručenie kupujúcemu.

6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny v súlade s týmito VOP.

6.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je v jeho možnostiach dodať tovar kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne  inak, napr. na náhradnom plnení. Stornovanie objednávky je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti túto vráti kupujúcemu v lehote 15 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

6.4. Kupujúci je povinný:

a) riadne prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane poplatkov v lehote podľa týchto VOP,

c) potvrdiť v protokole prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

6.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky resp. podľa týchto VOP. 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku sa vzťahuje len na prípady, kedy kupujúcim je spotrebiteľ podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak nie je ďalej stanovené inak. Na odstúpenie kupujúceho – spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa vzťahuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. 

7.2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.3. Odstúpenie od zmluvy je povinný kupujúci vykonať alebo písomne alebo odoslaním e-mailu obsahujúceho identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu tovaru, číslo účtu, na ktoré žiada vrátiť zaplatenú kúpnu cenu alebo adresu, na ktorú ju žiada vrátiť. Súčasne s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar spolu s príslušenstvom, a to v originálnom neporušenom obale vo forme poistenej poštovej zásielky alebo osobne do sídla predávajúceho.

7.4. Ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v neporušenom originálne zabalenom pôvodnom obale, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo na adresu kupujúceho. 

7.5. Ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený a/alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky zníženú o cenu použitého a/alebo poškodeného a/alebo chýbajúceho tovaru a hodnotu opravy a/alebo uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo na adresu kupujúceho. 

 7.6. Predávajúci je povinný pri platnom odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru; kupujúci je povinný spolu odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru predložiť predávajúcemu písomné doklady o nákladoch vynaložených v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len vtedy, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru v elektronickom obchode. 

7.7. Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s ust. bodu 7.2. a 7.3. týchto VOP a príslušných právnych predpisov, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, pričom má právo na úhradu nákladov spojených s odoslaním vráteného tovaru naspäť kupujúcemu. 

7.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy

a) ak ide o predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

b) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

c) ak ide o predaj audiovizuálnych diel, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov umeleckého výkonu, multimediálnych diel alebo počítačových programov, ktoré kupujúci rozbalil,

d) ak ide o predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

e) ak ide o lotérie a iné podobné hry.

7.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez ohľadu na to, či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľ, v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného kupujúcim prerušil výrobu alebo vykonal také zmeny, ktoré znemožnili splniť predávajúcemu svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej cene. Predávajúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpni cenu za objednaný tovar do 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny.

8. Reklamačný poriadok

Na zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a na rozsah a podmienky uplatnenia záruky sa vzťahuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9. Osobné údaje a ich ochrana

 9.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke sú dôverné, budú použité k realizácii kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou potreby poskytnúť alebo zverejniť tieto údaje v súvislosti s dodacími alebo platobnými podmienkami týkajúcimi sa objednaného tovaru. 

9.2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä  zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

9.3. Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie svojich osobných údajov uvedených v objednávke na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy a na marketingové účely predávajúceho, a to až do doby vyjadrenia jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu vrátane ďalších oprávnení k týmto údajom v zmysle platných právnych predpisov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

10.2.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.3.Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a účinnosť voči kupujúcemu okamihom odoslaním objednávky. 

10.4.Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci má právo pred odoslaním objednávky požiadať o zasielanie newslettrov a reklamných e-mailov a SMS od predávajúceho; zasielanie newslettrov a reklamných e-mailov a SMS môže kupujúci kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu info@darcekovekose-za.sk.

10.5. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk 

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú z kúpnych alebo s nimi súvisiace, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Inštitút alternatívneho riešenia sporov (IARS) so sídlom v Žiline, Dolné Rudiny 3/2956, podľa jeho vnútorných predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcu a členov rozhodcovského senátu ustanovuje predseda IARS. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení možnosti preskúmania a zrušenia rozhodcovského nálezu na základe § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu, a jeho rozhodnutie bude pre nich záväzné.

10.7. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak kupujúcim je podnikateľ, a Občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ak je kupujúcim spotrebiteľ. 

V Žiline, dňa 4.10.2012

Matej Hulala